HomeCurriculum of Oral Implantology
Štruktúra kurzov

Naše pracovisko získalo akreditáciu Frankfurtskej univerzity ako Associated Academic Institute. Curriculum of Oral Implantology v IAA je uznaným ekvivalentom takéhoto štúdia na Geotheho univerzite vo Frankfurte. Záverečná skúška a certifikácia prebieha pod záštitou Gotheto Univerzity a môže byť započítaná do nastavbového štúdia Master of Oral Science.

V Implant Academy nevnímame študentov iba ako “ účastníkov“, ktorí absolvujú počas jedného roka ucelené vzdelávanie. Veríme, že proces učenia si vyžaduje individuálny prístup, preto sú naše kurzy vedené v malých skupinách s maximálnym počtom 14 účastníkov. Naša práca so študentmi – kolegami IAA nekončí jednotlivými tromi štvrdňovými modulmi, ale pokračuje aj v ich každennej praxi s pacientom.

Hlavní prednášatelia IAA – MUDr. Igor Čech, MUDr. Dušan Poruban, CSc, MUDr. Peter Abelovský a externí prednášatelia podľa dohody – MUDr. Mrázik – ORL špecialista, MUDr. Jakab Erwin – anesteziológ,  Darryl Millwood – majster zubnej techniky (Garmisch, Nemecko)

Odborná podpora študentom IAA počas celého roka štúdia:

 • konzultácie vašich pacientov
 • zostavenie plánu ošetrenia
 • vytvorenie fotodokumentacie (čo všetko je potrebné vedieť k zhotoveniu kvalitnej fotodokumentácie pacienta)
 • možnosť absolvovania vašich prvých implantácií v priestoroch kliniky Dental Studio 2001 s asistenciou jedného z implantológov IAA
 • telefonické konzultácie pri vzniknutých komplikáciách vo vašej praxi
 • návrh stomatologického inštrumentária, potrebného k chirurgickým výkonom
 • odporučenie literatúry na štúdium doma
 • možnosť absolvovať Curriculum spolu s vašim zubným technikom
 • bezplatné zaškolenie a hands-on nácvik na pacietovi pre vaše dentálne hygieničky prezidentkou Asociácie dentálnych hygieničiek
 • príprava na certifikačnú skúšku
 • konzultácia ohľadne prístrojového vybavenia vášho pracoviska
14. - 17. Marec 2024

I. Základy implantológie

 • Vývoj a klasifikácia implantačných systémov.
 • Povrchy, biomechanika, biologické reakcie.
 • Aplikovaná anatómia – zub, prediodontium, periimplantium.
 • Radiológia – druhy RTG, interpretácia snímkov, 3D analýza.
 • Výber pacienta, kontraindikácie.
 • Kvalita a kvantita kosti.
 • Základné technické a nástrojové vybavenie.
 • Šicie materiály – technika šitia.
 • Jednoduché ošetrenia implantátom – postup step by step.
 • Vhojovanie a progresívna záťaž implantátu
 • Možné komplikácie a ich management.
 • Výber nadstavby, cementované a šroubované rekonštrukcie.
 • Náhrada jedného zuba, parciálne a totálne náhrady na implantátoch.
 • Pevné a snímateľné alternatívy.
 • Hands on training – zavedenie impantátu, nácvik lalokovej šicej techniky, práca na zvieracej čeľusti
 • LIVE operácia prenášaná v HD rozlíšení a detailnom priblížení na veľkoplošnú obrazovku (operačná miestnosť je umiestnená priamo pod školiacou miestnosťou)

II. Komplexné protetické koncepty v implantológii.

 • Multidisciplinárny prístup ku pacientovi.
 • Vyvrátenie dogmy v zubnom lekárstve.
 • Parodontologický pacient.
 • Postupnosť parciálnych ošetrení – timing.
 • Analýzy, plán ošetrenia – nácvik, diskutovanie prípadov.
 • Provizórne náhrady v implantológii.
 • Protetické koncepty – rozdelenie.
 • Prechirugická príprava – setup, mockup, chirurgické dlahy.
 • Odtlačkové techniky, materiály, registráty.
 • Výber nadstavieb, cementované a šroubované rekonštrukcie.
 • Pevné a snímateľné alternatívy.
 • Estetické a funkčné aspekty komplexných rekonštrukcií.
 • Profesionálna profylaxia a recall pacientov.
 • Komplikácie veľkých protetických riešení
 • Hands on training: Nácvik odtlačkovej techniky, live demonštrácia a demo v technickom laboratóriu
 • LIVE operácia prenášaná v HD rozlíšení a detailnom priblížení na veľkoplošnú obrazovku (operačná miestnosť je umiestnená priamo pod školiacou miestnosťou)
25. - 28. Apríl 2024

III. Pokročilé chirurgické techniky v implantológii.

 • Potrebné inštrumentárium a technické vybavenie.
 • Šicie materiály, technika šitia.
 • Prehľad a rozdelenie augmentačných materiálov.
 • Anatómia a základné princípy jednoduchej augmentácie.
 • Princípy práce s mäkkými tkanivami: tvar laloka, mobilizácia, partial a full thickness…
 • Princípy práce s tvrdými tkanivami: atraumatická extrakcia, atraumatická preparácia.
 • Okamžitá implantácia. Individualizácia vhojovacej nadstavby.
 • Okamžitá funkčná rekonštrukcia korunky.
 • Socket preservation. Punch technika ako uzáver socketu.
 • Bone condensing.
 • Flapless technika.
 • Drobné augmentácie.
 • Komplikácia a ich riešenie.
 • Explantácia a následné ošetrenie kostného defektu.
 • Computer Guided Surgery.
 • Hands on: Augmentácia kostného defektu, práca s membránami, kostnými náhradami, autológnou kosťou a fixačnými elementami. Nácvik odberu kostných štepov
 • LIVE operácia prenášaná v HD rozlíšení a detailnom priblížení na veľkoplošnú obrazovku (operačná miestnosť je umiestnená priamo pod školiacou miestnosťou)

IV. Riešenie esteticky náročných situácií, práca s mäkkými tkanivami.

 • Náhrada jedného zuba vo frontálnej oblasti.
 • Emergency profile, ako ho nestratiť, ako ho vytvarovať.
 • Flapdesign v estetickej oblasti. Flap vs Flapless.
 • Okamžitá implantácia a prevencia zániku emergency profilu.
 • Individuálny profil subgingiválnej časti nadstavby/vhojovacieho valčeka.
 • Prirastená gingíva a jej význam v incidencii periimplantitídy.
 • Vestibuloplastika s volným gingiválnym štepom.
 • Kazanjanova vestibuloplastika.
 • Laterálne posunutý lalok.
 • Koronárne posunutý lalok.
 • Volný mezenchymálny štep.
 • Vaskularizovaný rotačný palatálny štep.
 • Hands on: Extrakcia, okamžitá implantácia a tvarovanie emergency profile, socket preservation, nácvik odberu kostného štepu
 • LIVE operácia prenášaná v HD rozlíšení a detailnom priblížení na veľkoplošnú obrazovku (operačná miestnosť je umiestnená priamo pod školiacou miestnosťou)
3. - 6. Október 2024

V. Sinus lift a ridge splitting technika.

 • Aplikovaná anatómia maxilly.
 • Rtg analýza a plán ošetrenia
 • Nástrojové a technické vybavenie.
 • Augmentačné materiály, handling.
 • Ridge splitting technika – rozšírenie alveolu.
 • Sinus lift – popis operačnej techniky step by step.
 • Laterálny prístup.
 • Vertikálny sinus lift.
 • Komplikovaný sinus lift
 • Alternatívy sinus liftu – tuber maxillae, „sklonené” implantáty.
 • Komplikácie počas sinus liftu.
 • Hands on: live OP sinus lift, nácvik sinus liftu na zvieracích preparátoch.
 • Hands on: Nácvik otvorenej sinus lift techniky na zvieracej čeľusti
 • LIVE operácia prenášaná v HD rozlíšení a detailnom priblížení na veľkoplošnú obrazovku (operačná miestnosť je umiestnená priamo pod školiacou miestnosťou)

VI. Zložité operačné techniky.

 • Atrofický hrebeň.
 • Aplikovaná anatómia a histológia osteogenézy.
 • Nástrojové vybavenie, sterilita, operačná miestnosť, operačný team.
 • Celková anestéza a analgosedácia pacienta.
 • Plánovanie komplikovanej augmentácie a alternatívy.
 • Použité augmentačné materiály – kostné náhrady, autolóģna kosť, kombinácie.
 • Odber kostného štepu: symphysis, ramus mandibulae, palatum.
 • Techniky partikulácie kosti.
 • Príprava recipientnej oblasti, fixácia štepu.
 • Lalokové techniky – prekrytie kostného štepu.
 • Management komplikácii pri hojení.
 • Operačná technika podla prof. Khouryho.
 • Inlayová technika
 • Hands on: Odber kostného bloku a augmentácia veľkých kostných defektov
 • LIVE operácia prenášaná v HD rozlíšení a detailnom priblížení na veľkoplošnú obrazovku (operačná miestnosť je umiestnená priamo pod školiacou miestnosťou)
prednášatelia

Kurzami vás prevedie tím skúsených lektorov s dlhoročnou praxou.