HomeFAQ
Často kladené otázky

Implant & Aesthetic Academy ponúka ucelený program štúdia dentálnej implantológie a augmentačných techník. Celý program je časovo rozdelený do 3-och štvordenných kurzov v priebehu jedného roka. Program je určný pre praktizujúcich zubných lekárov.

Je to jediný ucelený systém štúdia implantológie so živými operáciami a praktickými kurzami v takomto rozsahu na Slovensku. Jednotlivé moduly sú na seba naviazané a vzhľadom na vysoké zastúpenie praktickej časti absolventi po ukončení Curricula sú pripravení samostatne zvládnuť väčšinu situácií  týkajúcich sa oblasti zubnej imlantológie vo svojej praxi. Po zvládnutí teoretických základov je najväčší dôraz kladený na praktické postupy, operačné techniky, protetické a laboratórne postupy a samozrejme zvládnutie komplikácii a krízových situácii v implantológii.

Myšlienkou štúdia je pripraviť lekárov na bezpečnú a kvalitnú prácu s implantátmi zodpovedajúcu posledným štandardom v tejto oblasti. Študenti budú prirodzene postupne aplikovať nadobudnuté vedomosti vo svojej praxi a dohodnutým spôsobom svoje prípady dokumentovať. Počas tohoto procesu budú v prípade potreby učitelia k dispozícii ako konzultanti ku jednotlivým prípadom, s ktorými budú môcť študenti prebrať navrhovaný spôsob ošetrenia a aplikáciu jednotlivých metód a materiálov. Výsledky vlastných prác budú potom spoločne konzultované a analyzované vrámci vyučovania.

Minimálny počet účastníkov je 8 a maximálny počet účastníkov je 20, keďže je kladený dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu.

Každý modul obsahuje tématickú oblasť implantológie, tieto sú uvedené tu.
Skladba každého modulu je nasledovná:

 • 35% odborné prednášky obohatené videami a fotodokumentáciou
 • 30% živá operácia, ktorá je prenášaná v reálnom čase videosignálom do školiacej miestnosti. Chirurg komunikuje s auditóriom počas celého trvania živej operácie pomocou mikrofónu
 • 35% hands-on praktický nácvik techník na zvieracích alebo umelých čeľustiach, resp. nácvik protetických techník na modeloch a v laboratóriu.

Podmienkou vydania certifikátu rozpoznaného autoritami Goetheho univerzity vo Frankfurte je absolvovanie všetkých 6-mich modulov (troch štvordňov). Ak chcete absolvovať iba niektorý z modulov je to možné (avšak potom bez možnosti absolvovať certifikáciu).

SKZL pridelila za všetky moduly spolu 96 kreditov (čo je 1/3 z celkového počtu kreditov, ktoré ne nutné nazbierať za obdobie 5-tich rokov)

Podmienou úspešného ukončenia Curricula v IAA je absolvovanie záverečného skúšobného pohovoru so skúšobnou komisiou zloženou so zástupcu Goetheho Univerzity z Frankfurtu a zástupcami lektorov z IAA. Jeho obsahom bude konverzácia o vybratých témach z učiva ako aj analýza a prezentácia vlastných prípadov, ktoré študent počas ročného štúdia bude musieť zdokumentovať.

Je možné absolvovať jednotlivé moduly aj individuálne, t.j. vždy daný štvordeň A, B, C. Prihlásite sa, uhradíte poplatok 2600,- EUR SKZL a získate 32 kreditov. Nemáte však možnosť absolvovať záverečnú skúšku a certifikáciu (na tú je potrebné absolvovanie všetkých modulov)

Absolvovanie jednotlivých modulov v chronologickom poradí je podmienkou pre vydanie certifikátu. Ak nemáte záujem o vydanie certifiátu môžete sa pridať k akémukoľvek modulu v cene, ktorá je alikvótnou časťou z celkovej ceny kurzu. Možete absolvovať jednotlivé moduly aj preskakovane, t.j. prihlasite sa na posledne dva moduly B. a C. a modul A. absolvujete s novou skupinou v daľšom roku

Je nevyhnutné, aby účastníci mali na dobrej úrovni zvládnuté stomatologické zručnosti a návyky z oblasti záchovnej stomatológie, endodoncie a protetiky.

Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením predbeznej prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Registracia, alebo nam poslať mail info@implantacademy.sk. Takisto je možné prísť na podrobnejšiu konzultáciu do priestorov IAA, ak si chce účastník ujasniť podrobnosti o štúdiu.

Ak sa rozhodnete že sa definitívne prihlasujete, tak je nutné sa zaregistrovať a uhradiť poplatok RKZL Trnava (tiez su detailne info v sekcii Registrácia).

Cena kurzu Curriculum in Oral Implantology je 9.600 € za všetkých 6 modulov (spolu 12 dní). IAA sa stala povinným platcom DHP od 1.4.2012, čiže skladba ceny za kurz je 8.000 € bez DPH + 20% DPH. Hradíte SKZL vždy iba jednu tretinu z ceny, t.j. za jeden štvrodeň (I. a II. modul) uhradíte sumu 3200 EUR. Cena za kurz je splatná v plnej výške najneskôr 14 dní pred nástupom do kurzu.

V cene kurzu je zahrnuté:

 • teoeretické prednášky s prístupom k databáze obsahujúcej vyše 150 videií a viac ako 25.000 fotodokumentácií
 • Hand-on kurzy pod vedením implantológa
 • Live operácia v plne vybavenej operačnej miestnosti kliniky Dental Studio 2001, ktorá je umiestnená priamo pod školiacou miestnosťou
 • international modul so zahraničným prednášateľom,
 • záverečný skúška
 • certifikácia
 • implantačný materiál používaný na hand-on
 • augmentačný materiál používaný na hand-on
 • fixačný materiál používaný na hand-on,
 • inštrumentárium,
 • jednorázový spotrebný material (rukavice, rúšky, plášte…)
 • prístrojové vybavenie,
 • zvieracie čeľuste na nácvik techník,
 • občerstvenie počas dňa (coffee breaky, obed)
 • blok, pero, registračný badge
 • CD s literatúrou na študovanie
 • prenájom priestorov,
 • honorár prednášateľov
 • administratívne náklady (registrácia…)
 • poplatok za udelenie kreditov od SZKL (5% z registračného poplatku)

Hlavným prednášateľom na všetkých kurzoch bude MUDr. Igor Čech. Druhý prednášateľ bude vždy vybraný na základe expertízy, ktorá je prevládajúca v tom danom module kurzu.
IAA spolupracuje v rámci výmenného programu s niekoľkými zahraničnými renomovanými prednášateľmi, ktorí budú tiež participovať na kurzoch.

Implant & Aesthetic Academy je nezávislou školiacou organizáciou, ktorá v žiadnom prípade nebude preferovať selektované materiály, ktoré sú na trhu. Keďže školiaci proces je spojený so spotrebou množstva drahého materiálu a použitím rôznych prístrojov, je nevyhnutné spolupracovať aj s producentami týchto produktov. V IAA budú požívané viaceré druhy z každej oblasti (viacero druhov augmentačných materiálov, implantátov, šicích materiálov atď). Cieľom bude, aby študenti pracovali s rôznorodým materiálom a získali všeobecné znalosti a neboli tak fixovaní na konkrétny materiál alebo implantačný systém.

Ak by ste mali záujem o nácvik špecifickej techniky alebo zručnosti, alebo o tému, ktorá nie je obsiahnutá v ponuke IAA kurzov, môžete nám dať návrh na zrealizovanie kurzu.

Minimálny počet účastníkov je 8 a maximálny počet účastníkov je 20, kedže v IAA kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi.

Cena za jednotlivé kurzy je individuálna, nakoľko IAA sa prispôsobí potrebám, vedomostiam a očakávaniam účastníkov. Orientačne ceny sú nasledovné:

 • 1 školiaci deň bez praktickej časti: 600 EUR
 • 1 školiaci deň s praktickou častou: 1200 EUR
 • 1 školiaci deň s praktickou časťou a živou operáciou: 1500 EUR

Ubytovanie si účastníci kurzov zabezpečujú aj hradia samostatne. IAA môže poskytnúť tipy na ubytovanie v okolí.

Ak by ste mali akékoľvek iné otázky a ich odpoveď ste na našich stránkach nenašli neváhajte nás kontaktovať.