HomeFAQ
Často kladené otázky

Implant & Aesthetic Academy ponúka ucelený program štúdia Orálnej chirurgie. Celý program je časovo rozdelený do 2-och blokob v priebehu jedného roka. Program je určný pre praktizujúcich zubných lekárov.

Je to jediný ucelený systém štúdia Orálnej chirurgie s praktickými kurzami v takomto rozsahu na Slovensku. Jednotlivé moduly sú na seba naviazané a vzhľadom na vysoké zastúpenie praktickej časti absolventi po ukončení Curricula sú pripravení samostatne zvládnuť väčšinu situácií  týkajúcich sa oblasti Orálnej chirurgie vo svojej praxi. Po zvládnutí teoretických základov je najväčší dôraz kladený na praktické postupy, operačné techniky, protetické a samozrejme zvládnutie komplikácii a krízových situácii v chirurgii.

Myšlienkou štúdia je pripraviť lekárov na bezpečnú a kvalitnú prácu. Počas tohoto procesu budú v prípade potreby učitelia k dispozícii ako konzultanti ku jednotlivým prípadom, s ktorými budú môcť študenti prebrať navrhovaný spôsob ošetrenia a aplikáciu jednotlivých metód a materiálov. Výsledky vlastných prác budú potom spoločne konzultované a analyzované vrámci vyučovania.

Minimálny počet účastníkov je 8 a maximálny počet účastníkov je 20, keďže je kladený dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi kurzu.

Každý modul obsahuje tématickú oblasť orálnej chirurgie.
Skladba každého modulu je nasledovná:

 • 35% odborné prednášky obohatené videami a fotodokumentáciou
 • 30% video záznamy z operácií
 • 35% hands-on praktický nácvik techník na zvieracích alebo umelých čeľustiach, resp. nácvik protetických techník na modeloch a v laboratóriu.

Podmienkou vydania certifikátu vydaného Implant & Aesthetic Academy a Slovenskej komory zubných lekárov  je absolvovanie všetkých 5-mich modulov (1x 3 dni, 1x dva dni, SPOLU 5 dní). Ak chcete absolvovať iba niektorý z modulov je to možné (avšak potom bez možnosti vydania cerfifikátu)

SKZL pridelila za všetky moduly spolu 35 kreditov.

Absolvovanie jednotlivých modulov v chronologickom poradí je podmienkou pre vydanie certifikátu. Ak nemáte záujem o vydanie certifiátu môžete sa pridať k akémukoľvek modulu v cene, ktorá je alikvótnou časťou z celkovej ceny kurzu. Možete absolvovať jednotlivé moduly aj preskakovane, t.j. prihlasite sa na posledne dva moduly B. a modul A. absolvujete s novou skupinou v daľšom roku

Je nevyhnutné, aby účastníci mali na dobrej úrovni zvládnuté stomatologické zručnosti a návyky z oblasti záchovnej stomatológie.

Na kurz sa môžete prihlásiť vyplnením prihlášky, ktorú si môžete stiahnuť na našom webe v sekcii Registracia, alebo nam poslať mail info@implantacademy.sk. Takisto je možné prísť na podrobnejšiu konzultáciu do priestorov IAA, ak si chce účastník ujasniť podrobnosti o štúdiu.

Cena kurzu Curriculum in Oral Implantology je 4.800 EUR za všetkých 5 modulov (spolu 5 dní). IAA sa stala povinným platcom DHP od 1.4.2012, čiže skladba ceny za kurz je 4.000 € bez DPH + 20% DPH. Cena za kurz je splatná v plnej výške najneskôr 30 dní pred nástupom do kurzu.

V cene kurzu je zahrnuté:

 • teoeretické prednášky
 • Hand-on kurzy pod vedením MUDr. Dušana Porubana, CSc.
 • materiál používaný na hand-on
 • inštrumentárium,
 • jednorázový spotrebný material (rukavice, rúšky, plášte…)
 • prístrojové vybavenie,
 • zvieracie čeľuste na nácvik techník,
 • občerstvenie počas dňa (coffee breaky, obed)
 • blok, pero
 • prenájom priestorov,
 • honorár prednášateľov
 • administratívne náklady (registrácia…)
 • poplatok za udelenie kreditov od SZKL (5% z registračného poplatku)

Hlavným prednášateľom na všetkých kurzoch bude MUDr. Dušan Poruban, CSc. Druhý prednášateľ bude vždy vybraný na základe expertízy, ktorá je prevládajúca v tom danom module kurzu.

Implant & Aesthetic Academy je nezávislou školiacou organizáciou, ktorá v žiadnom prípade nebude preferovať selektované materiály, ktoré sú na trhu. Keďže školiaci proces je spojený so spotrebou množstva drahého materiálu a použitím rôznych prístrojov, je nevyhnutné spolupracovať aj s producentami týchto produktov. V IAA budú požívané viaceré druhy z každej oblasti . Cieľom bude, aby študenti pracovali s rôznorodým materiálom a získali všeobecné znalosti a neboli tak fixovaní na konkrétny materiál.

Minimálny počet účastníkov je 8 a maximálny počet účastníkov je 20, kedže v IAA kladieme dôraz na individuálny prístup ku každému účastníkovi.

Ubytovanie si účastníci kurzov zabezpečujú aj hradia samostatne. IAA môže poskytnúť tipy na ubytovanie v okolí.

Ak by ste mali akékoľvek iné otázky a ich odpoveď ste na našich stránkach nenašli neváhajte nás kontaktovať.